Pita na słodko z jabłkami i rodzynkami

strudla-z-jablkiem-2-of-6-2

Chociaż cia­sta z jabł­ka­mi i w ogó­le z owo­ca­mi nie są na Bałkanach darzo­ne wyjąt­ko­wą esty­mą, to wszyst­kie bał­kań­skie kra­je mają swo­ją wer­sję apple pie czy też swoj­skiej szar­lot­ki. Chociaż jabu­ko­va­če w róż­ny­ch warian­ta­ch nie przy­po­mi­na­ją w sumie żad­ne­go z tych cia­st, to war­to się poku­sić i ja zro­bić. Do tego celu moż­na trze­ba wyko­rzy­stać pacz­kę kupio­nej na Bałkanach juf­ki, czy też pokrew­ne­go grec­kie­go cia­sta phyl­lo (filo), któ­re zda­je się jest już dość łatwo dostęp­ne w Polsce, nie tyl­ko w skle­pa­ch z orien­tal­ną żyw­no­ścią, ale ponoć nawet w więk­szy­ch super­mar­ke­ta­ch.

Chociaż cia­sto robio­ne w domu, takie jak na burek  jest i lep­sze, i zdrow­sze, to poczci­wa kup­na juf­ka ma wie­le zasto­so­wań i to żaden wstyd, ani ujma na hono­rze korzy­stać z takie­go gotow­ca. Z pew­no­ścią juf­ka jest zdrow­sza i mniej kalo­rycz­na niż kup­ne cia­sto fran­cu­skie, a na pew­no dużo lep­sza od nie­go w sma­ku. Z goto­we­go cia­sta filo, czy­li juf­ki wła­śnie, moż­na zro­bić każ­dy rodzaj pity. Z mię­sem, serem, ziem­nia­ka­mi, szpi­na­kiem. Można takie cia­sto zwi­jać w śli­ma­ki, moż­na je skła­dać war­stwa­mi, moż­na nama­kać w far­szu, gnie­ść i zapie­kać ści­śle uło­żo­ną (giba­ni­ca).

A moż­na z takie­go cia­sta zro­bić słod­ką pitę. Tradycyjnie słod­ka pita ist­nie­je w dwó­ch warian­ta­ch, z jabł­ka­mi lub z wiśnia­mi. Oba są zacne. To zwy­kłe cia­sta, nie na spe­cjal­ne oka­zje, nie na świę­ta, cho­ciaż moim skrom­nym zda­niem, taka słod­ka pita spo­koj­nie może zago­ścić nawet pod­czas bar­dziej poważ­ny­ch oka­zji. Tak jak szar­lot­ka. Niby zwy­kła, bez­pre­ten­sjo­nal­na, a jed­nak nie­zwy­kle pysz­na. Jabukovačę spo­tka­cie w bał­kań­ski­ch cukier­nia­ch, kawiar­nia­ch i w doma­ch. Czasami jest tra­dy­cyj­nie pola­na słod­ką agdą, o któ­rej pisa­łam przy oka­zji inne­go jabł­ko­we­go dese­ru, czy­li tufa­hi­ji  Ale ja wole ją posy­pa­ną cukrem pudrem.

Przygotujcie więc pacz­kę juf­ki, kup­cie kilo­gram kwa­śny­ch jabłek. Dorzućcie gar­ść rodzy­nek. I masło. Dużo masła. Masło jest klu­czo­we. Można zro­bić z innym tłusz­czem, ale jed­nak masło nada­je tej picie wyjąt­ko­wy smak. Jabłka i masło się lubią. Wszyscy to wie­my.

Samo cia­sto jest cie­niut­kie, łamie się jak opła­tek, chru­pią­ce z wierz­chu, z mięk­kim środ­kiem, któ­ry kry­je w sobie roz­pły­wa­ją­ce się w usta­ch jabł­ka i słod­kie rodzyn­ki. Posypana cukrem pudrem i cyna­mo­nem jabu­ko­va­ča sta­no­wi deser ory­gi­nal­ny, a łatwy i szyb­ki w przy­go­to­wa­niu.

Jabukovača – słod­ka stru­dla z jabł­ka­mi z cia­sta typu filo (juf­ka)

1 opa­ko­wa­nie juf­ki (filo), 15 arku­szy

1 kg kwa­śny­ch jabłek jak na szar­lot­kę

gar­ść dobry­ch rodzy­nek

250 g roz­to­pio­ne­go i ostu­dzo­ne­go masła

2 łyż­ki cyna­mo­nu do dusze­nia jabłek

cukier puder do posy­pa­nia

Jabłka zetrzeć na tar­ce o gru­by­ch oczka­ch lub pokro­ić w małą kost­kę. Zależy jak lubi­my. Udusić na maśle do mięk­ko­ści. Obficie posy­pać cyna­mo­nem. Rodzynek nie nama­czam, ale oczy­wi­ście, jeśli ktoś lubi to moż­na wcze­śniej namo­czyć.

Posmarować masłem z obu stron pierw­szy arku­sz juf­ki, na nim poło­żyć kolej­ny, posma­ro­wać masłem i poło­żyć kolej­ny. Czyli trzy arku­sze juf­ki, natłusz­czo­ne będą sta­no­wić jed­ną stru­dlę. Na dużą bla­chę pie­kar­ni­ka stru­dli będzie pięć. Jak już mamy trzy arku­sze natłusz­czo­ne, nało­żo­ne na sie­bie, to po wierz­chu posy­pać jabł­ka­mi wymie­sza­ny­mi z rodzyn­ka­mi. Zwinąć arku­sze w luź­ny rulon, prze­ło­żyć na bla­chę wyło­żo­ną papie­rem do pie­cze­nia. Proces powta­rzać dopó­ki nie zapeł­ni­my całej bla­chy. Oczywiście moż­na zro­bić mniej­szą por­cję. Piec w pie­kar­ni­ku przez 40 minut bez ter­mo­obie­gu (juf­ka nie lubi ter­mo­obie­gu, war­to o tym pamię­tać). Po lek­kim wystu­dze­niu pokro­ić pitę na kawał­ki i posy­pać cukrem pudrem wymie­sza­nym z cyna­mo­nem. Można też zalać słod­kim syro­pem.

Uwaga! Pita, tak jak wszyst­kie inne pity, wytraw­ne czy słod­kie, jest naj­lep­sza tego same­go dnia.

 

strudla-z-jablkiem-6-of-6-2

A może to?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *